Õppetegevus

Õppetegevuses peame oluliseks laste arengu toetamist läbi J. Käisi üldõpetuse põhimõte.  Meie õpetajad rakendavad õppetegevuses projektõppe meetodit, mis sobib hästi kokku Käisi põhimõtetega.

Lohkva Lasteaia meeskond näeb oma tegevust kui puu kasvatamist. Lasteaia töötajad,  keskkond ja lapse pere on  puu juured. Juurtest võrsub tugeva tüvega puu – laps.

Lohkva Lasteaia puul on kolm toekat oksa –  LOOMINGULISUS, INNOVAATILISUS, KESKKONNATEADLIKKUS.

Loomingulisus väljendub  õppekeskkonnas soodsate tingimuste loomises, kus personalil ja lastel on  võimalus väljendada oma loovust. Loomingulisus väljendub projektõppe tegevustes, õpetajate poolt ettevalmistatud lapse arengu hindamise protsessis, lasteaia üritustes, omaloomingu loomises nii laste kui ka täiskasvanute poolt. Loomingulisust toetavad meie  lasteaias toimuvad  huvitegevused.

Innovaatilisus väljendub kaasaegsete õppemeetodite kasutamises ja õppetegevustes mitmete tehnoloogiliste vahendite kasutamises. Toetame laste MATIK ja 21. sajandi oskuste omandamist, et nad saaks hakkama tänapäevases tehnoloogiarikkas keskkonnas.

Robootikavaldkonnas 5-7 aastased andekatele lastele on loodud lasteaia robootikaring. Seal õpitakse kasutama esimesi programmeerimise mõisteid ja luuakse erinevate robotite juhtimiseks erinevate funktsioonidega programme.

Keskkonnateadlikkus projektõppe tegevustes ja lasteaiaülestes projektides, mille kaudu õpib laps tundma, hoidma ja väärtustama teda ümbritsevat maailma läbi vahetu kogemuse. Oleme kujundanud  mitmekesise õueala, kus lapsed saavad uurida erinevaid taimi ja puid. Õueala on õuesõppeks loodud õpperada, kasutada saab taimekaste, õuemaja ja varjualuseid. Lasteaias on loodud kaasaegsete õppevahenditega õpikeskkond, mis täieneb ja uueneb pidevalt.

Huvitegevus Lohkva lasteaias

2023/2024 õ.a on lasteaia ruumides võimalik lastel osaleda järgmistes huviringides:

Jalgpalliiklubi Santos

30 minutit, kuutasu 15€